logo thebankingworld address 1  1C-1E Đường 30/4, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long